Studio MH
Wyszukaj
-
-
-

Regulamin

REGULAMIN internetowego Serwisu PrywatnaOferta.pl
 

Niniejszy Regulamin [Regulamin], określa zasady i warunki zamieszczania ogłoszeń w internetowym biurze ogłoszeń PrywatnaOferta.pl [Serwis], prowadzonym pod adresem internetowym: prywatnaoferta.pl , w szczególności prawa i obowiązki Administratora oraz Użytkowników. Regulamin został sporządzony na podstawie art.8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 nr 144 poz.1204 z późn.zm.) oraz innych obowiązujących aktów prawnych, wymienionych w Regulaminie.

 

§1

Definicje:

 1. Właściciel Serwisu i Administrator: „Wirtualny Agent sp. z o.o. zs. w Katwoicach przy ul. Karłowicza 11a/9, 40-145 Katowice, nadane nr NIP: 634-286-82-94, Regon: 364846551[Administrator].

 2. PrywatnaOferta.pl lub Serwis – Serwis publikujący ogłoszenia bezpośrednie sprzedaży i wynajmu nieruchomości na portalach objętych ofertą (lista obsługiwanych portali jest publikowana na bieżąco i uaktualniana na stronie internetowej: prywatnaoferta.pl) oraz świadczący usługi doradztwa w zakresie planowanych transakcji nabycia/sprzedaży lub najmu/dzierżawy nieruchomości.

 3. Użytkownik – przedsiębiorca, osoba prawna oraz jednostka nieposiadająca osobowości prawnej z Rzeczpospolitej Polskiej lub osoba fizyczna, które: ukończyła lat 18 lub która: ukończyła lat 13 i posiada wymaganą zgodę ustawowego przedstawiciela oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych i do składania ważnych oświadczeń woli albo stosowną zgodę ustawowego przedstawiciela na dokonanie czynności.

 4. Ogłoszenie – czasowo udostępnione Użytkownikowi wirtualne miejsce w Serwisie umożliwiające sporządzenie oferty sprzedaży lub wynajmu nieruchomości oraz publikację tej oferty na objętych ofertą portalach ogłoszeniowych.

 5. Portal ogłoszeniowy –serwisy, portale i strony internetowe, na których zostanie opublikowane ogłoszenie Użytkownika po spełnieniu warunków wymaganych do publikacji.

 6. Wirtualny Agent – pakiet usług świadczonych przez Serwis w zakresie doradztwa związanego z transakcjami nabycia/sprzedaży lub najmu/dzierżawy nieruchomości.   

7. Konto Użytkownika to wydzielona przestrzeń pamięci w systemie informatycznym opisana unikalnymi: loginem i hasłem, dostępna wraz z systemem umożliwiającym najwygodniejsze dla Użytkownika korzystanie z Serwisu. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Użytkownika. Nie jest ono znane Administratorowi i Użytkownik ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Każdy Użytkownik ma prawo do utworzenia jednego Konta Użytkownika.

 8. System informatyczny Serwisu – system teleinformatyczny określony w art.2 pkt 3 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

9. Regulamin i Polityka prywatności udostępniane są nieodpłatnie, celem zapoznania się z nimi lub ich utrwalenia i wydruku. Akceptacja Regulaminu odbywa się online. Językiem Regulaminu i umowy między Właścicielem Serwisu i Użytkownikiem jest język polski.

 

§2

I. Zasady funkcjonowania Serwisu w zakresie Ogłoszeń:

 1. Serwis udostępnia Użytkownikowi możliwość wyboru 1 z czterech pakietów, które obejmują usługi publikowania płatnych Ogłoszeń na portalach objętych ofertą. Rozpoczęcie świadczenia usług przez Serwis następuje w chwili przesłania Ogłoszenia do systemu Serwisu.

 2.  Po upływie okresu abonamentowego lub po usunięciu ogłoszenia przez Użytkownika, ogłoszenie jest wycofywane z portali nieruchomościowych objętych ofertą. Użytkownik w każdej chwili może zgłosić ogłoszenie do ponownej publikacji poprzez Konto Użytkownika.

 3.  Serwis oferuje w tym zakresie usługi zamieszczania ogłoszeń sprzedaży lub wynajmu nieruchomości, z tym zastrzeżeniem, że Administrator nie działa jako pośrednik Użytkowników w rozumieniu Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741 z późn.zm.).

 4. Użytkownik zobowiązuje się podczas korzystania z Serwisu do przestrzegania: przepisów obowiązującego prawa, zwyczajów, norm etyczno-moralnych oraz postanowień Regulaminu.

 5. Administrator przy zachowaniu należytej staranności nie daje gwarancji na ukazywanie się ogłoszeń nieruchomości na niektórych portalach internetowych. Usługę zamieszczenia Ogłoszenia Użytkownik i Administrator uznają za wykonaną zgodnie z umową po ukazaniu się tego Ogłoszenia, przesłanego do realizacji przez Użytkownika na min. 50% portali ogłoszeniowych z oferty Serwisu. (Administrator wyjaśnia, że dokładna ilość portali akceptujących Ogłoszenie uzależniona od rodzaju tego Ogłoszenia. Niektóre z portali przyjmują tylko Ogłoszenia najmu, inne tylko sprzedaż gruntów i jest to czynnik zmienny niezależny od Administratora Serwisu).

 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak publikacji niektórych elementów ogłoszenia (np. zdjęć, rodzaju budynków, lokalizacji itp.), co wynika z różnic w stosowanym oprogramowaniu przez portale z oferty Serwisu.

 7. Administrator dokłada starań, aby sukcesywnie powiększać ilość portali nieruchomościowych objętych ofertą, a Użytkownik nie będzie z tego tytułu ponosić żadnych dodatkowych kosztów.

 8. Administrator nie ma obowiązku wysyłania Użytkownikowi odnośników do Ogłoszeń publikowanych na portalach z oferty Serwisu. W wybranych pakietach Administrator udostępnia tylko przykładowe linki do ogłoszeń publikowanych na portalach. 

 9. Administrator ma prawo dokonywać czasowych przerw w dostępie do Serwisu w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub uaktualnień, a ponadto w celu wymiany, rozbudowy lub konfiguracji sprzętu lub oprogramowania służących do realizacji usługi.

 W związku z powyższym, nie ponosi on odpowiedzialności za ewentualne przerwy w działaniu Serwisu, wynikające z konieczności rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu i oprogramowania. Prace związane z rozbudową serwisu nie mają wpływu na opublikowane Ogłoszenia i są one nawet podczas przerw technicznych widoczne.

 10. Serwis w związku z publikacją Ogłoszeń Użytkowników pobiera opłaty wg cennika znajdującego się na stronie internetowej: www.prywatnaoferta.pl/cennik.html.

 11. Płatności za publikacje Ogłoszeń przekazanych przez Użytkowników odbywają się poprzez system szybkich płatności PayU.

 12. Publikacja Ogłoszenia odbywa się po otrzymaniu płatności za jeden z poniższych okresów rozliczeniowych wg ww. cennika, tj.

 a) 1 miesiąc = 30 dni kalendarzowych;

 b) 3 miesiące = 90 dni kalendarzowych;

 c) w przypadku Ogłoszeń dodanych 30 stycznia publikacja jest skrócona do 28 dni kalendarzowych;

 d) w przypadku Ogłoszeń dodanych 31 stycznia publikacja jest skrócona do 29 dni kalendarzowych.

 13. Administrator zastrzega sobie prawo do prowadzenia działalności reklamowej

 i promocyjnej w Serwisie.

 14. Administrator zapewnia, iż dołoży należytej staranności, aby Serwis działał w sposób ciągły i bezawaryjnie.

 

II. Zasady funkcjonowania Serwisu w zakresie Wirtualnego Agenta

1.       Serwis oferuje usługi doradztwa związanego z transakcjami nabycia/sprzedaży lub najmu/dzierżawy nieruchomości.

2.       Pakiet usług w tym zakresie obejmuje:

a.       usługi objęte pakietem usług w Serwisie Ogłoszeń: Standard i Premium.

b.      analizę i konsultację formalno – prawną w zakresie przedłożonych przez Użytkownika dokumentów, pod warunkiem ich wczytania do panelu w formie umożliwiającej ich analizę,

c.       pozostałe doradztwo z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej i środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym Serwis zobowiązany jest udzielić odpowiedzi w dni robocze od poniedziałku do piątku w ciągu 48 godzin od zgłoszenia potrzeby konsultacji, 

d.      wsparcie w negocjacjach z kontrahentem Użytkownika,

e.      przygotowanie wzorów dokumentów takich, jak: protokół z negocjacji, umowa przedwstępna, protokół – zdawczo odbiorczy itp.,

f.        pośrednictwo w przekazywaniu danych kontaktowych i zapytań ze strony zainteresowanych ofertą Użytkownika, jak i danych osób już zarejestrowanych w bazie danych Serwisu a mogących być zainteresowanymi ofertą Użytkownika,

g.       inne usługi dodatkowe w zakresie reklamy itp.

3.       Szczegółowy zakres  usług określany będzie poprzez wybór przez Użytkownika opcji wskazywanych w ofercie. 

4.       Do zawarcia umowy w zakresie świadczenia przez Serwis usług Wirtualnego Agenta dochodzi wraz z podpisaniem umowy, która dostarczana będzie do Użytkownika pocztą kurierską niezwłocznie po wyborze tego pakietu i dokonaniu opłaty.

5.       Serwis zobowiązuje się do zachowania należytej staranności przy świadczeniu usług w ramach pakietu Wirtualny Agent i nie ponosi odpowiedzialności za rezultat swoich czynności.

 

§3

Odpowiedzialność:

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności:

 a) z tytułu różnicy pomiędzy ceną nieruchomości, towaru lub innej usługi, wskazaną

w Ogłoszeniu, a rzeczywistą ceną, określoną w umowie sprzedaży czy wynajmu nieruchomości między Użytkownikiem a osobą lub podmiotem trzecim;

 b) z tytułu sposobu wykonania, bądź też niewykonania przez Użytkownika obowiązku lub obowiązków wynikających z umowy sprzedaży czy wynajmu nieruchomości, lub świadczenia usług, zawartej między Użytkownikiem a osobą lub podmiotem trzecim.

 2. Administrator przy zachowaniu należytej staranności nie kontroluje wiarygodności Użytkowników zamieszczających Ogłoszenia oraz nie bierze udziału w sporach powstałych między Użytkownikiem a osobą lub podmiotem trzecim, a wszelkie spory dotyczące treści ogłoszeń i zawartej lub niedoszłej do skutku transakcji rozwiązują oni między sobą.

3. Administrator nie gwarantuje, że ogłoszenie zostanie niezwłocznie usunięte z portali współpracujących, z uwagi na ograniczenia techniczne niezależne od Administratora, a związane z systemem informatycznym portali objętych ofertą.

4. W ramach funkcjonowania Serwisu i przygotowywania Ogłoszenia, to Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zgodność treści ogłoszenia ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu Ogłoszenia.

 5. Administrator w miarę swoich możliwości starać się będzie weryfikować dane dotyczące nieruchomości w Ogłoszeniach oraz podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem działań Użytkowników.

 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób i jakość umieszczania Ogłoszeń Użytkowników na portalach z oferty Serwisu, a także za przerwy techniczne, serwisowe i inne na współpracujących na portalach z oferty Serwisu.

 7. Ogłoszenia zamieszczone przez Użytkowników na Serwisie maja charakter informacyjny

 i nie stanowią oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.

 8. Administrator zastrzega sobie prawo do zakończenia funkcjonowania Serwisu wobec wystąpienia uzasadnionej przyczyny, która uniemożliwi jego działalność - w terminie 30[trzydziestu] dni od jej wystąpienia - przy braku możliwości jej usunięcia. Informacja o zdarzeniu zostanie podana niezwłocznie na stronie internetowej Serwisu.

 9. Administrator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niezgodnych z Regulaminem działań Użytkowników.

 10. Administrator nie odpowiada za niedostosowanie przez Użytkownika używanego systemu informatycznego do wymagań Serwisu, w szczególności konfiguracji komputera albo przeglądarki internetowej.

 11. Na podstawie obowiązującego prawa polskiego Użytkownik, który zawarł ze Sprzedającym umowę na odległość, ma prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych (liczonych od dnia zawarcia umowy). Prawo odstąpienia dotyczy umów zawartych z konsumentami,  czyli  osobami fizycznymi, które dokonują czynności prawnej w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością zawodową lub gospodarczą. Nadto na podstawie obowiązującego prawa polskiego, jeżeli Użytkownik i Serwis nie umówili się inaczej, prawo do odstąpienia od umowy nie obejmuje umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,

c. zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych.

 12. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.   

13. Użytkownicy posiadają prawo do składania reklamacji dotyczących Serwisu. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Reklamację rozpatruje Administrator w terminie 14 dni kalendarzowych, informując Reklamującego pocztą elektroniczną lub tradycyjną o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

14. Ewentualną reklamację należy złożyć w formie pisemnej na adres e-mail: bok@prywatnaoferta.pl Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko lub firmę oraz adres Reklamującego, zakres reklamacji, uzasadnienie reklamacji, podpis Reklamującego.

 

§4

Ochrona danych osobowych:

 1. Użytkownik, dokonując rejestracji, wyraża zgodę na wykorzystanie przez Administratora w celach marketingowych podanych danych oraz otrzymywanie wiadomości dotyczących funkcjonowania i zmian w Serwisie, jak i informacji marketingowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Użytkownikowi przysługują prawa określone w art.32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych , np. do wniesienia pisemnego sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez Administratora. Użytkownik jednocześnie ma możliwość wyrażenia zgody na przekazywanie przez Serwis jego danych innym Użytkownikom Serwisu na potrzeby realizacji umów z tymi Użytkownikami.  

 2. Serwis ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia usług, zawierania umów sprzedaży, realizacji zamówień na najwyższym poziomie. Dane Użytkowników nie są udostępniane w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń. Nie przekazujemy informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej takie działanie. Przekazanie ww. informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów i podmiotów, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.

3. Informacje kontaktowe Użytkowników są wykorzystywane wyłącznie do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne. Niemniej Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości elektronicznych, tj. informacji odnoszących się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany technicznej lub zmiany Regulaminu), nadto informacje mogą dotyczyć przedłużenia współpracy lub czasu publikacji Ogłoszenia. Administrator będzie się kontaktował z Użytkownikami za pomocą poczty elektronicznej oraz poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej Serwisu

 4. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie tak długo, w jakim istnieje cel, dla którego zostały pozyskane lub przekazane. W każdym czasie można zażądać, abyśmy ujawnili wszelkie detale dotyczące Twoich danych osobowych lub ich zakres, jak również żądać ich trwałego usunięcia.

 5. Wybrane dane osobowe Użytkownika będą publikowane w Ogłoszeniu jako dane kontaktowe do niego, na co Użytkownik wyraża zgodę.

6. Administrator respektuje prawa autorskie oraz prawa właścicieli do zastrzeżonych symboli albo znaków towarowych.

 

§ 5

Postanowienia końcowe i uzupełniające:

 1. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie na Koncie Użytkownika lub w wiadomościach kierowanych do Serwisu, a także przekazywanie za jego pośrednictwem materiałów i treści sprzecznych z obowiązującym prawem polskim, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami i „netykietą”; materiałów i treści: wulgarnych, obscenicznych, pornograficznych i erotycznych, powszechnie uznawanych za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nawołujących i nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujących przemoc, rasizm i nagannych moralnie. W razie stwierdzenia takiego przypadku Administrator niezwłocznie zawiadomi odpowiednie organy ścigania.

 2. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie na Koncie Użytkownika lub w wiadomościach kierowanych do Serwisu ogłoszeń: erotycznych, towarzyskich i matrymonialnych, a także niedozwolonych przez polskie prawo reklam: hazardu, alkoholu, wyrobów tytoniowych, narkotyków lub zabronionych środków o podobnym działaniu, leków na receptę oraz innych zabronionych prawem polskim lub międzynarodowym.

 3. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie na Koncie Użytkownika lub w wiadomościach kierowanych do Serwisu linków do stron zewnętrznych zawierających materiały wymienione w ust.1 i ust.2.

 4. Zabronione bezwarunkowo jest wykorzystywanie materiałów i danych uzyskanych od Administratora lub za pośrednictwem Serwisu dotyczących i obejmujących Użytkowników w celach komercyjnych, w szczególności działania polegające na wysyłaniu niechcianej informacji handlowej.

 5. Zabronione bezwarunkowo są wszelkie działania naruszające prywatność Użytkowników i Administratora.

 6. W przypadku zgłoszenia przez Podmiot trzeci roszczeń względem umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika treści, Użytkownik, który je opublikował, jest zobowiązany do złożenia w formie pisemnej oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie: 7[siedmiu] dni o: posiadaniu praw autorskich do tych materiałów i potwierdzeniu udzielenia zgody na ich umieszczenie na oraz ich wykorzystanie zgodne z Regulaminem.

 7. W przypadku udowodnienia przez Podmiot trzeci roszczeń względem umieszczonych przez Użytkownika treści objętych prawem autorskim, zostaną one niezwłocznie i bezwarunkowo usunięte z Serwisu, z adnotacją: „Usunięto z uwagi na uzasadnione żądanie Podmiotu trzeciego.”

8. Użytkownik niniejszym udziela Administratorowi wyłącznej, nieograniczonej czasowo lub terytorialnie licencji na korzystanie z treści Ogłoszeń umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie wraz z prawem do dokonywania zmian, modyfikacji lub albo przeróbek w zakresie nienaruszającym ich oryginalnej treści i formy oraz nieobniżającym jakości pierwotnego przekazu, na następujących polach eksploatacji:

 a) w zakresie rozpowszechniania treści w całości lub w wybranych przez Administratora częściach w sposób inny niż określony powyżej, tj. poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie w całości lub w wybranych przez Administratora częściach w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp

 w miejscu i czasie przez siebie wybranym, np. w Internecie.

 9. Administrator jest uprawniony także do udzielania sublicencji osobom trzecim.

 10. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy:

 a) Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013., poz. 1422 z późn.zm.).

 b) Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006r., nr 90, poz. 631 z późn.zm.).                        

c) Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r., poz. 827 z późn. zm.).

 11. Wszelkie spory wynikające ze stosowania Regulaminu oraz powstałe w związku z wykonywaniem umów pomiędzy Administratorem a Użytkownikami będą rozpatrywane wg właściwości ogólnej na podstawie Ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 101 z późn.zm.).

 12. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie i dowolnym zakresie. Użytkownicy zostaną powiadomieni o zmianach na stronie internetowej Serwisu i zapewniona im będzie możliwość ustosunkowania się do planowanych zmian w terminie przynajmniej 14 dni przed wejściem ich w życie. Żadna zmiana Regulaminu nie działa wstecz. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili zawarcia umowy.

 13. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach internetowych Serwisu PrywatnaOferta.pl

 

ZAŁĄCZNIK NR 1